Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicto conv Pleno 26/06/2019 ext
EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a dur a terme dia 26 de juny de 2019 a les 14.15 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre fixació de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.

2.- Examen i aprovació proposta sobre règim de sessions de la Junta de Govern Local.

3.- Examen i aprovació proposa sobre creació i composició de les Comissions Informatives.

4.- Examen i aprovació proposta sobre constitució de la Junta de Portaveus.

5.- Examen i aprovació proposta de modificació de la Base 32 de les bases d’execució del Pressupost 2019.

6.- Examen i aprovació proposta sobre règim de dedicació, retribucions i indemnització dels membres de la corporació.

7.- Examen i aprovació proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans supramunicipals i òrgans col•legiats.

8.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre nomenament de tinents de batle.

9.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren.

10.- Donar compte de les Resolucions de Batlia de delegació de competències en tinents de batle i regidors.

Santa Margalida, 21 de juny de 2019 El Batle,

Martí A. Torres Valls


Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit