Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicte conv Ple 15/06/2019 ext
EDICTE

En conformitat amb allò que estableix l’article 229 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que, en el dia d’avui, per part de la Batlia s’ha dictat la següent Resolució:

“RESOLUCIÓ DE LA BATLIA

En l’exercici de les atribucions que en confereix l’article 21.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en compliment del que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general,

HE RESOLT:

1r.- Convocar sessió extraordinària del Ple pel pròxim dia: - 15 de juny de 2019 a les 12,30 hores.

2n.- Ordre del Dia de la sessió: - CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT - CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. - ELECCIÓ DEL BATLLE / DE LA BATLLESSA.”El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich


Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit