Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicte conv Ple 12/06/2019 ext
EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a dur a terme dia 12 de juny de 2019 a les 14.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 d’abril de 2019.Santa Margalida, 7 de juny de 2019 El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit