Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 31/01/2019 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 de gener de 2019 a les 19.30 hores,
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 de gener de 2019 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 d’agost de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 18 de gener 2019.

3.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta deixar sense efectes l’acord plenari de dia 29 de novembre de 2018 (P3) i aprovar el pla d’inversions proposat per HIDROBAL en concepte de millora de la xarxa de distribució. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj337950.pdf

4.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 28 de gener de 2019

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit