Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 30/04/2019 ext
De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a dur a terme dia 30 d’abril de 2019 a les 12.00 hores
EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a dur a terme dia 30 d’abril de 2019 a les 12.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de març de 2019.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 1 d’abril de 2019.

3.- Sorteig dels membres que han de formar les meses electorals per a les eleccions locals, autonòmiques i europees 2019.

4.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de beques a persones amb discapacitats.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj340314.pdf

5.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019 per un import de 11.752,35 €.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj340315.pdf

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre la modificació puntual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj340316.pdf

Santa Margalida, 25 d’abril de 2019

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit