Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Edicte conv Ple 28/03/2019 ord
EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de març de 2019 a les 19.30 hores
EDICTE

De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de març de 2019 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 13 d’octubre de 2017.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 d’octubre de 2017.

4.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 de novembre de 2017.

5.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 de gener de 2019.

6.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 4/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339369.pdf

7- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 5/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria pe despeses generals (amortitzament arrendament financer). www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339371.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2019 per un import 310.590,38 €.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339372.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre correcció d’errades materials a la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències sobre obertura d’establiments.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339373.pdf

10.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a fomentar el futbol federat.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339374.pdf

11.-Examen i aprovació proposta sobre aprovació del Pla Anual Normatiu 2019 (*)www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339384.pdf www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339385.pdf

12.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia des de la darrera sessió .

2.- Donar compte de la Resolució de Batlia 22/2019 relativa a la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339382.pdf

3.- Donar compte de la Resolució de Batlia 23/2019 relativa a la modificació de crèdit 1/2019 per incorporació obligatori de romanents.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339378.pdf

4.- Donar compte de la Resolució de Batlia 24/2019 relativa a la modificació de crèdit 2/2019 per incorporació voluntària de romanents.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj339381.pdf

5 .- Informació de Batlia.

6.- Precs i preguntes

(*) Aquest punt precisarà de la seva ratificació per ser inclòs a discussió en l’ordre del dia de la sessió.Santa Margalida, 25 de març de 2019

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit