Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocattòria Ple 181116 ext
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 18/11/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 18 de novembre de 2016 a les 9.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial del projecte de Pressupost Municipal General pe a l’exercici 2017.

2.- Examen i aprovació proposta de CPU sobre modificació del projecte anomenat “Proyecto de embellecimiento Paseo Colon desde calle José Trias hasta calle Arenal”.Santa Margalida, 14 de novembre de 2016
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit