Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 30/11/2016
DECRET DE LA BATLIA EN FUNCIONS

En conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de novembre de 2016, a les 12.00 hores
DECRET DE LA BATLIA EN FUNCIONS

En conformitat amb el que disposa l’article 40 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de novembre de 2016, a les 12.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ.

2.- ELECCIÓ DEL BATLLE / DE LA BATLLESSA.Santa Margalida, 29 de novembre de 2016El batle en funcions Davant La secretària (acctal)

Joan Monjo Estelrich Alicia Payeras Pascual

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit