Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 28/11/2016
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28/11/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de novembre de 2016 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28/11/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de novembre de 2016 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2016.

2.- Examen i aprovació proposta sobre instar a la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears per tal que incrementi la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil i el nombre de docents per possibilitar l'obertura de portes del centre CP VORA MAR a les 8:45 hores.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj313418.pdf

3.- Examen i aprovació moció del Grup Municipal CPU perquè es sembrin palmeres datileres a la remodelació del Passeig Colón.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj313419.pdf

4.- Prendre coneixement de l’escrit de renúncia del càrrec de batle d’aquest Ajuntament, del Sr. Martí Àngel Torres Valls.

5- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de novembre de 2016

El batle Davant La secretària (acctal)

Martí Àngel Torres Valls Alicia Payeras Pascual
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit