Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 250517 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de maig de 2017 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/05/2017

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de maig de 2017 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre resolució de les al•legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial del Reglament municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament de Santa Margalida i aprovació i sotmetiment novament a exposició pública del projecte de Reglament municipal d’honors i distincions.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319958.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre resolució de les al•legacions presentades a l’acord de creació del Consell Assessor Sectorial per a la Promoció i el Bon Funcionament de Son Serra i aprovar definitivament els seus estatuts reguladors. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319961.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament Municipal que regula el servei públic de transport de viatgers o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora sota la modalitat d’auto taxi (BOIB Núm. 86 de 18/06/2013).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319962.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals Domèstics i de Companyia (BOIB Núm. 143 de 14/10/2006 i BOIB Núm. 106 de 21/07/2012).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319970.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB Núm. 12 de 27/01/2001, BOIB Núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 90 de 03/07/2014 i BOIB Núm. 42 de 08/04/2017).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319963.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació del conveni urbanístic de planejament en relació al vial efectivament transformat i executat a una part del solar 159 de Son Serra presentada pel Sr. M. D. F. en data 31 de gener de 2017 (RE 638).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319972.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre instar a la Direcció General de Mobilitat i Transports a establir la ubicació d'una nova parada de bus de la línea a-32 del servei AEROTIB a Can Picafort www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319964.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre instar a la Presidència del Govern de les Illes Balears la creació d'un òrgan de cogestió de la finca pública de Son Real.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319965.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial modificació de crèdit 6/2007 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319966.pdf

10.- Examen i aprovació proposta sobre declaració de caducitat de les concessions sobre drets funeraris existents a la part més antiga del Cementeri Municipal construïda a finals del S. XIX i estudi procediment per atorgament de noves concessions sobre els mateixos, concedint-la directament si el concessionari, cònjuge o hereus ho sol•liciten. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319967.pdf

11.- Donar compte de la Resolució de Batlia Núm. 352 d'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Margalida corresponent a l'exercici 2016.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj319968.pdf

12.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 22 de maig de 2017

El batle Davant meu La secretària (acctal)

Joan Monjo Estelrich Alicia Payeras Pascual
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit