Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Decret convocatòria Ple 200717 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juliol de 2017 a les 20.00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/07/2017

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juliol de 2017 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora d’aparcament si estacionaments limitats que s’adjunta com ANNEX I. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322657.pdf

2.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes i activitats socials que s’adjunten com a ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322659.pdf

3.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes de cooperació que s’adjunten com ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322661.pdf

4.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per associacions de Gent Gran que s’adjunten com a ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322662.pdf

5.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per associacions de mares i pares d’alumnes de centres d’educació pública del terme municipal que s’adjunten com ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322665.pdf

6.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats d’oci i temps lliure al terme municipal que s’adjunten com a ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322666.pdf

7.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per agrupacions musicals del terme municipal que s’adjunten com a ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322668.pdf

8.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les associacions del terme municipal de Santa Margalida que duen a terme activitats i esdeveniments culturals dins del terme municipal que s’adjunten com ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322670.pdf

9.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les associacions del terme municipal de Santa Margalida que duen a terme activitats i esdeveniments esportius dins del terme municipal que s’adjunten com ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322672.pdf

10.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la restauració i/o rehabilitació de façanes d’edificis residencials i habitatges destinats principalment a residència habitual situats dins del terme municipal, que s’adjunten com ANNEX 1. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322674.pdf

11.- Examen i aprovació de la proposta sobre l’aprovació de declaració de caducitat de les concessions sobre drets funeraris existents a la part més antiga del Cementeri Municipal construïda al final del segle XIX, atorgant un termini d’un mes als interessats per tal que presentin al•legacions. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322675.pdf

12.- Examen i aprovació de la proposta d’elecció de dues festes locals en l’àmbit municipal. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322676.pdf

13.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 13/2017 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anul•lació. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322678.pdf

14.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 14/2017 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj322677.pdf

15.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

2.1.- Donar compte de la Sentència 210/2017 de 5 de juliol recaiguda en el PO 107/2015 amb motiu del recurs interposat per TRANSPORTES Y PUJOL, S.L. contra l'AJUNTAMENT DE STA MARGALIDA i CARRILETS TURÍSTICS.

(...)

3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 24 de juliol de 2017

El batle Davant meu La secretària (acctal)

Joan Monjo Estelrich Alicia Payeras Pascual
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit