Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Consulta Pública Prèvia sobre el projecte de modificació del reglament municipal de regulació del servei públic de transport de viatgers en la modalitat d'autotaxi
De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 56 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i d’acord amb la providència de Batlia de data 28 d’abril de 2017, es procedeix a la tramitació d’un projecte de modificació del Reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora baix la modalitat d’auto taxi de Santa Margalida (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013)
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit